กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 1 - 28 เมษายน 2556
ประกาศ กองบัญชาการกองทัพไทย
 

  ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
   
  ผนวก ก กลุ่มตำแหน่งชั้นสัญญาบัตร  
   
   ผนวก ข กลุ่มตำแหน่งชั้นประทวน  
   
   ผนวก ค บัญชีชื่อโรคที่ขัดข้องต่อการเข้ารับราชการทหาร  
   
   ผนวก ง การให้คะแนนเพิ่มพิเศษแก่บุคคลที่สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ  
   
  ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2556  
   

 
 
 
powered by INET